Nieuwe onderzoeksresultaten monitoring- en evaluatieonderzoek

May 24, 2022 686 keer bekeken

Het programma Doortrappen is sinds de start in 2018 sterk gegroeid en weet op lokaal niveau de oudere fietser te bereiken. Zo luidt één van de conclusies uit het monitoring- en evaluatieonderzoek naar het programma, dat het Mulier Instituut heeft uitgevoerd.

De resultaten werden gepresenteerd op de Dag van het Sportonderzoek op 12 mei jongstleden in Nijmegen.

Meer dan alleen fietsveiligheid
Het Mulier Instituut, erkend op het gebied van sportonderzoek, heeft de uitvoering van het programma Doortrappen op landelijk, regionaal en lokaal niveau in kaart gebracht met een monitoring- en evaluatieonderzoek. Dit is gestart in 2020 en liep gedurende twee jaar.
Uit de resultaten blijkt dat het de grote meerderheid van de gemeenten lukt om de doelgroep te bereiken. Volgens de lokale partners ligt de grootste uitdaging in het bereiken van de groep ouderen die (nog) niet meedoet, maar hier wel baat bij zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld ouderen die terughoudend zijn met fietsen, angstig zijn op de fiets of een beperkte conditie hebben. Differentiatie bij activiteiten (bijvoorbeeld groepsgrootte, fietsafstand) kan helpen om die ouderen te bereiken.

Deelnemers van Doortrappen-activiteiten zijn overwegend positief over hun deelname. Zij zijn met name enthousiast over de praktische tips die zij krijgen, de goede sfeer en de sociale contacten die zij opdoen.

Samenwerking is belangrijk
Het ontbreken van samenwerking tussen gemeenten of lokale partners en het gebrek aan capaciteit binnen een gemeente kunnen de uitvoering van het programma Doortrappen op lokaal niveau belemmeren. Ook de coronamaatregelen belemmerden de coördinatoren bij zowel het starten als het uitvoeren van Doortrappen. Gelukkig zijn er in 2021 activiteiten in aangepaste vorm aangeboden.

Inzetten op de juiste risicofactoren
Een van de aandachtspunten is dat er met Doortrappen-activiteiten wordt ingezet op de juiste risicofactoren voor fietsongevallen die specifiek voor ouderen gelden, zoals fietsen bij lage snelheid, tegen een obstakel botsen of van de weg afraken en links afslaan. En dat hier met praktische tips op wordt ingespeeld.

Daarnaast geven de gemeentelijke coördinatoren aan dat zij behoefte hebben aan meer handvatten en bruikbare tips voor activiteiten. In de in 2021 ontwikkelde registratietool kunnen coördinatoren uitgevoerde activiteiten registreren en beschrijven. De registratietool moet blijvend onder de aandacht worden gebracht en het gebruik ervan moet meer gestimuleerd worden.

Borging van het programma
Uit het onderzoek volgt het advies om meer aandacht te besteden aan de borging van het programma bij de partners op langere termijn. Hoewel Doortrappen in de meerderheid van de gemeenten en provincies onderdeel uitmaakt van gemeentelijk of provinciaal beleid, lijkt de inzet op borging van het programma in veel gemeenten nog beperkt. Het landelijk programmabureau Doortrappen kijkt hoe zij gemeenten hierbij kan ondersteunen.
Daarbij is het advies om de landelijke borging vanuit meerdere ministeries te doen. Het doel van Doortrappen is niet alleen om de fietsveiligheid onder ouderen te verbeteren, maar ook om ouderen zo lang mogelijk op de fiets te houden. Met de potentiële bijdrage die het programma levert op het gebied van gezondheid, welzijn en zelfstandigheid onder ouderen zou borging binnen het ministerie van VWS (naast het ministerie van IenW) het programma verder kunnen versterken.

Dag van het Sportonderzoek
Het programma Doortrappen en het Mulier Instituut waren op 12 mei 2022 aanwezig op de jaarlijkse Dag van het Sportonderzoek, waar zij de onderzoeksresultaten presenteerden. De Dag van het Sportonderzoek (DSO) is een landelijk congres voor en door sportonderzoekers.

Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport.

Bron: Nieuwsbericht Mulier Instituut 11 mei 2022

Cookie settings